Vážení klienti,

jednou z našich priorít je ochrana vašich osobných údajov. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie ohľadom vašich osobných údajov spracovávaných spoločnosťou DEKORHOME, s.r.o., IČO: 242 29 661, so sídlom Jesenická 513, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C vložka 190860 (ďalej len "Spoločnosť"), s ktorou ste uzavreli  kúpnu zmluvu (ďalej len "Zmluva").

Pre akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany súkromia a uplatňovania vašich práv využite e-mail info@inpostele.sk.

 1. Za akým účelom a aké osobné údaje spracovávame?

1.1. Uzavretie Zmluvy a plnenie Zmluvy

Osobné údaje spracovávame na uzavretie a realizáciu záväzkov zo Zmluvy. K tomu potrebujeme vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje (e-mail), doručovaciu adresu, prípadne identifikačné a kontaktné údaje fyzických osôb, ktoré vás zastupujú, v závislosti na voľbe spôsobu platby za vami objednaný tovar, tiež číslo bankového účtu a iné platobné údaje, informácie z komunikácie s vami, informácie o plnení zmluvy.

Ako našim klientom vám s cieľom uľahčiť objednávanie tovaru umožňujeme, aby ste si prostredníctvom rozhrania webovej stránky www.inpostele.sk zriadili užívateľský účet, potom spracovávame tiež vaše prihlasovacie údaje.

Spracovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našich zmluvných povinností.

1.2. Oprávnené záujmy a právne povinnosti

V odôvodnených prípadoch spracovávame osobné údaje aj za účelom ochrany našich záujmov, typicky v prípade právnych sporov, súdnych konaní či pri kontrolách zo strany orgánov verejnej správy (Slovenská obchodná inšpekcia a pod.). Tu musíme preukazovať, že sme pri plnení Zmluvy konali v súlade s právnymi predpismi.

Často spracovanie osobného údaju ukladá aj zákon, tu spracovávame osobné údaje typicky pri:

- vedení účtovníctva a plneniach súvisiacich daňových povinností,

- archivovaní.

1.3. Zasielanie informácií a noviniek o našich službách či výrobkoch (obchodných oznámení)

Našim klientom, u ktorých sme získali ich e-mail a/alebo telefón v súvislosti s uzavretím zmluvy, alebo osobám, ktoré sa prihlásili k odberu noviniek prostredníctvom webových stránok www.inpostele.sk, a za týmto účelom nám oznámili svoj e-mail, spracovávame tieto osobné údaje za účelom zasielania informácií a noviniek o našich službách či výrobkoch. V prípade, že nechcete tieto správy dostávať, máte možnosť sa kedykoľvek zadarmo odhlásiť. Spôsob bude vždy uvedený v rámci takéhoto oznámenia. V prípade, že tieto správy vôbec nechcete dostávať, kontaktujte nás na info@inpostele.sk.

K zasielaniu obchodných informácií využívame službu VIVmail, ktorej poskytovateľom je spoločnosť VIVmail.cz s.r.o., IČO: 28445937, so sídlom Jungmannovo náměstí 753/18, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Nevykonávame žiadne profilovanie, ani automatizované rozhodovanie.

Za účelom zisťovania, ako sú webové stránky www.inpostele.sk, na ktorých je prevádzkovaný internetový obchod Spoločnosti, využívané a ich následného zlepšovania potom sledujeme aj správanie našich klientov pomocou tzv. logovania a trackovania (teda históriu prihlasovania a využívanie jednotlivých funkcií webových stránok www.inpostele.sk).

 1. Od koho osobné údaje dostávame a komu ich odovzdávame?

Osobné údaje získavame primárne od vás. Ste povinní nám poskytovať iba presné údaje a ak sa vaše osobné údaje zmenia, musíte údaje aktualizovať.

Automatizovane získavame údaje, ktoré vzniknú vašou aktivitou v rámci webových stránok www.inpostele.sk.

Osobné údaje nie sú odovzdávané mimo EÚ, ak nie je uvedené inak.

Na spracovanie vašich osobných údajov využívame týchto spracovateľov, resp. služby:

- zmluvný prepravca PPL CZ s.r.o. so sídlom K borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČO: 25194798

- zmluvný prepravca TOPTRANS EU, a.s., so sídlom U plynárny 1290/99, 10136 Praha 10 - Michle, IČO: 28202376

- Systém Upgates, prevádzkovaný spoločnosťou EVIC webdesign s.r.o., so sídlom Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, IČ 28598661, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 33912; spracovanie osobných údajov pri prevádzke webových stránok e-shopu

 

- Petr Martínek, IČO: 71135324, so sídlom Říčany, Na Kavčí skále 1696/8, 25101, spracovanie osobných údajov v rámci poskytovania účtovných služieb a daňového poradenstva;

 

- Účtovný systém POHODA, prevádzkovaný spoločnosťou STORMWARE s.r.o., so sídlom Za prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ 25313142, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 24515; spracovanie za účelom fakturácie a účtovníctva;

službu VIVmail, ktorej poskytovateľom je spoločnosť VIVmail.cz s.r.o., IČO: 28445937, so sídlom Jungmannovo náměstí 753/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, za účelom rozosielania obchodných oznámení;

Osobné údaje môžu byť odovzdané orgánom verejnej správy za účelom výkonu ich zákonných oprávnení.

Osobné údaje môžu byť odovzdané tiež vyššie uvedeným spoločnostiam poskytujúcim platobné služby a ďalej poskytovateľovi prepravných služieb spoločnosti PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, so sídlom K borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany.

 1. Ako spracovávame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame manuálne v súlade s príslušným účelom, kde je nevyhnutné alebo vhodné manuálne spracovanie. Pri správe vašich dát môžu vystupovať naši zamestnanci či iné osoby pre nás pracujúce, a to aj na účely odstraňovania chýb, nepresností a pod. Tieto osoby však môžu spracovávať osobné údaje len za podmienok a v rozsahu uvedenom a sú viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť spracovávané v elektronickej podobe automatizovanými prostriedkami, a to konkrétne na webových stránkach www.inpostele.sk.

Osobné údaje spracovávame vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zabezpečujeme im náležitú starostlivosť a ochranu. Staráme sa, aby ste neutrpeli ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a nezasahujeme do vášho súkromného a osobného života.

 1. Ako dlho spracovávame osobné údaje?

4.1. Zmluva a oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu účinnosti zmluvy.

Potom ich uchováme po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt (ktoré môžu byť v Slovenskej republike až 15 rokov od vzniku relevantnej udalosti) na účely vybavovania reklamácií a uplatňovaní práv voči Spoločnosti, resp. ochrany našich práv pri uplatňovaní práv voči vám. V tejto súvislosti spracovávame vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko, IČO, DIČ, bydlisko/sídlo) a kontaktné údaje (e-mail, telefón), prípadne tiež identifikačné a kontaktné údaje fyzických osôb v angažmá, údaje o plnení zmluvy (obsah zmluvy, informácie o jej plnení), informácie z komunikácie s vami.

4.2. Právne povinnosti

Účtovníctvo a archivácia dokumentov

Osobné údaje, ktoré vyžaduje právny predpis (typicky fakturačné údaje a informácie o poskytovanom plnení), musíme spracovať na účely účtovníctva a plnenie daňových povinností (event. na účely archivácie). Doba spracovania je 5 rokov od konca účtovného obdobia, v prípade dokladov relevantných pre platby DPH je to 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.

S ohľadom na našu povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, ktorú sme uzavreli s vyššie uvedenými spoločnosťami poskytujúcimi platobné služby, uchovávame platobné informácie po dobu 10 rokov od vykonania príslušnej transakcie a tiež doklady o dodaní tovaru vám.

Potrebné osobné údaje archivujeme v súlade s požiadavkami zákona o archívnictve.

Osobné údaje nie sú spracované na základe súhlasu, a teda nie je možné odvolať súhlas so spracovaním. Vždy však na základe žiadosti posúdime, či dané údaje už nie je nutné spracovávať.

4.3. Zasielanie obchodných oznámení

Obchodné oznámenia, ako je uvedené vyššie, zasielame, kým sa neodhlásite. Táto možnosť je uvedená v rámci každého oznámenia a je zadarmo.

 1. Aké máte práva?

V prvom rade máte právo nás požiadať o prístup k vašim osobným údajom vrátane vyhotovenia kópie všetkých nosičov vašich osobných údajov a poskytnutie zoznamu spracúvaných osobných údajov.

Vždy Vás budeme informovať o:

 1. a) účele spracovania osobných údajov,
 2. b) osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji,
 3. c) povahe automatizovaného spracovania vrátane profilovania a informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre dotknutú osobu,
 4. d) príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov,
 5. e) plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je možné ju určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby,
 6. f) všetkých dostupných informácií o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od vás.

 

Medzi vaše ďalšie práva patrí

 1. a) požiadať nás o vysvetlenie,
 2. b) požadovať, aby sme odstránili vzniknutý stav, najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie, obmedzenie spracovania alebo likvidáciu osobných údajov (právo byť zabudnutý),
 3. c) požadovať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby sme tomu akokoľvek bránili,
 4. e) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
 5. Ako vaše osobné údaje chránime

K bezpečnosti údajov slúžia nasledujúce prostriedky zabezpečenia:

Antivírusové ochrany, firewally, šifrovanie, autorizačné údaje, smernice o ochrane osobných údajov atď.

Nábytok

Záhrada

Dizajnový nábytok

Osvetlenie

Obývacia izba

SEDACIE SÚPRAVY

Kuchyňa

Predsien

Kúpeľňa

Detská izba

Spálňa

Pracovňa

Veľký výpredaj nábytku

Skladovky

Náš blog a akcie

Tyto stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informaceSouhlasímNastavení