Ako si m√īŇĺem objednaŇ•?

Ak√© s√ļ n√°klady na doruńćenie?

S√ļ produkty doruńćen√© zostaven√©?

Ak√° je dostupnosŇ• produktov?

Ako zist√≠m v akom stave je doruńćenia objedn√°vky?

Ako pri reklam√°cii produktu, vr√°tenie produktu - odst√ļpenie od k√ļpnej zmluvy?

Ako zruŇ°√≠m objedn√°vku?

Ako zmením objednávku?

Ako m√īŇĺem zaplatiŇ• za objedn√°vku?

Ako si overím platbu?

Ako z√≠skam fakt√ļru?

Ako zmen√≠m doruńćenie, dopravu?

Ako zmením parametre produktov v objednávke?

  

Ako si m√īŇĺem objednaŇ•?

ObjednaŇ• si m√īŇĺete najlepŇ°ie cez naŇ°e internetov√© str√°nky vloŇĺen√≠m produktu do koŇ°√≠ka a na konci uŇĺ len zvoliŇ• sp√īsob zaplatenia, dopravu a zadaŇ• adresu doruńćenia, alebo n√°s m√īŇĺete kontaktovaŇ• emailom na info@inpostele.cz, alebo telefonicky na +420 222 518 768 v pracovn√Ĺch dŇąoch v pondelok - piatok 8:00 - 16:30 hod, kde V√°m s objedn√°vkou radi pom√īŇĺeme.

Ak√© s√ļ n√°klady na doruńćenie?

Aktu√°lne ceny dopravy s√ļ dostupn√© na naŇ°ich str√°nkach v sekcii Doprava a platba - https://www.inpostele.sk/doprava-a-platba Pred odoslan√≠m objedn√°vky sa ako prv√Ĺ uk√°Ňĺe ponuka dopravn√©ho, ‚Äč‚Äčpotom vypln√≠te adresu doruńćenia a potvrd√≠te objedn√°vku.

S√ļ produkty doruńćen√© zostaven√©?

V√§ńćŇ°ie produkty ako stoly, skrinky, skrine, postele a ńŹalŇ°√≠ n√°bytok je dod√°van√Ĺ v demonte - v rozloŇĺenom stave. K produktom je dod√°van√Ĺ prehńĺadn√Ĺ n√°vod, podńĺa ktor√©ho produkty jednoducho zostav√≠te.

Ak√° je dostupnosŇ• produktov?

Dodacia doba sa pohybuje medzi 2 - 5 pracovn√Ĺmi dŇąami u produktov s dostupnosŇ•ou SKLADOM. Pri ostatn√Ĺch podńĺa uvedenej dostupnosti, tzn. 7 - 14 dn√≠ alebo uveden√Ĺ d√°tum.

Ako zist√≠m v akom stave je doruńćenia objedn√°vky?

O stave VaŇ°ej objedn√°vky V√°s budeme priebeŇĺne informovaŇ•.

Stav objedn√°vky


Jej aktu√°lny stav m√īŇĺete sledovaŇ• priamo tu, alebo tieŇĺ na svojom profile. Prihlasovacie √ļdaje V√°m boli zaslan√© na email, alebo ste ich dostal (a) uŇĺ v minulosti. O stave doruńćenia V√°s budeme informovaŇ• emailom aj SMS spr√°vou. Ak by doŇ°lo k neońćak√°van√©mu oneskoreniu s dodan√≠m produktu, budeme V√°s ihneńŹ informovaŇ•. Dodacia doba sa pohybuje medzi 2 - 5 pracovn√Ĺmi dŇąami u produktov s dostupnosŇ•ou SKLADOM. Pri ostatn√Ĺch produktov podńĺa uvedenej dostupnosti, tzn. 7 - 14 dn√≠, alebo uveden√Ĺ d√°tum.

Ako pri reklam√°cii produktu, vr√°tenie produktu - odst√ļpenie od k√ļpnej zmluvy?

Reklam√°cia produktu:

online formul√°r https://www.inpostele.sk/reklamacie-online-formular

Je potrebn√© reklamovaŇ• produkt?


Z√°sielka dorazila v poŇ°kodenej krabici:

Bal√≠k pred dopravcom si pros√≠m rozbańĺte a skontrolujte. Ak je vŇ°etko v poriadku, m√īŇĺete z√°sielku prevziaŇ•. Ak je tovar poŇ°koden√Ĺ, sp√≠Ň°te s dopravcom z√°pis o Ň°kode a z√°sielku nepreberajte. Po sp√≠san√≠ z√°pisnice n√°m pros√≠m neodkladne vyplŇąte n√°Ň° online reklamańćn√Ĺ formul√°r https://www.inpostele.sk/reklamacie-online-formular. K poŇ°kodeniu jedn√©ho alebo viacer√Ĺch dielov mohlo d√ījsŇ• uŇĺ pri v√Ĺrobe, pr√≠padne sa tak mohlo staŇ• pri preprave. Reklam√°ciu poŇ°koden√©ho dielu rieŇ°ime spravidla v√Ĺmenou onoho dielu, ak sa v priebehu reklam√°cie neuk√°Ňĺe, Ňĺe je potrebn√© vyuŇĺiŇ• in√© rieŇ°enie. Zatiańĺ nie je potreba n√°m poŇ°koden√Ĺ diel posielaŇ•. Pros√≠me, vyplŇąte n√°Ň° online reklamańćn√Ĺ formul√°r https://www.inpostele.sk/reklamacie-online-formular¬†a priloŇĺte fotografie, na ktor√Ĺch je zreteńĺne vidieŇ• poŇ°kodenie.

 

Zásielka dorazila nekompletné:

Pri kompletiz√°cii produktu u v√Ĺrobcu sa v√Ĺnimońćne m√īŇĺe staŇ•, Ňĺe v√Ĺrobok nie je kompletn√Ĺ. Ch√Ĺba nejak√Ĺ diel alebo spojovac√≠ prvok. Reklam√°ciu ch√Ĺbaj√ļceho dielu rieŇ°ime spravidla zaslan√≠m onoho dielu, ak sa v priebehu reklam√°cie neuk√°Ňĺe, Ňĺe je potrebn√© vyuŇĺiŇ• in√© rieŇ°enie. Pros√≠me, vyplŇąte niŇĺŇ°ie online formul√°r a priloŇĺte inform√°cie, ktor√© n√°m pom√īŇĺu identifikovaŇ• ch√Ĺbaj√ļci diel. Ak v bal√≠ku ńćokońĺvek ch√Ĺba, kontaktujte n√°s prostredn√≠ctvom online reklamańćn√©ho formul√°ra https://www.inpostele.sk/reklamacie-online-formular.¬†VŇ°etko obratom vyrieŇ°ime a naprav√≠me.

 

Produkt priŇ°iel poŇ°koden√Ĺ (aj keńŹ bol obal neporuŇ°en√Ĺ), m√° v√Ĺrobn√© chyby, alebo ho chcete reklamovaŇ• v z√°ruńćnej dobe:

VyplŇąte online reklamańćn√Ĺ formul√°r https://www.inpostele.sk/reklamacie-online-formular.¬†Pom√īŇĺu aj fotografie poŇ°kodenia, ktor√© jednoducho nahr√°te v online formul√°ri. Obal tovar aj v√Ĺplne si uschovajte. Budeme V√°s kontaktovaŇ• v najbliŇĺŇ°om moŇĺnom term√≠ne a dohodneme sa na term√≠ne zvozu poŇ°koden√©ho tovaru.


PoŇ°kodenie v z√°ruńćnej dobe:

Ak v priebehu dvoch rokov od zak√ļpenia d√ījde k nemechanick√©mu poŇ°kodeniu produktu, m√°te pr√°vo na reklam√°ciu. Reklam√°ciu najńćastejŇ°ie rieŇ°ime zaslan√≠m n√°hradn√©ho dielu, u ktor√©ho doŇ°lo k poŇ°kodeniu alebo zaslan√≠m nov√©ho produktu, ak sa v priebehu reklam√°cie neuk√°Ňĺe, Ňĺe je potrebn√© vyuŇĺiŇ• in√© rieŇ°enie. Zatiańĺ nie je potreba n√°m poŇ°koden√Ĺ produkt posielaŇ•. Pros√≠me, vyplŇąte n√°Ň° online reklamańćn√Ĺ formul√°r https://www.inpostele.sk/reklamacie-online-formular¬†a priloŇĺte inform√°cie, ktor√© n√°m pom√īŇĺu pos√ļdiŇ• ŇĺiadosŇ• o reklam√°ciu.

 

V prípade kladnej reklamácie náklady spojené s vrátením tovaru nesieme my.

 

Reklam√°ciu vybav√≠me bez zbytońćn√Ĺch prieŇ•ahov, najnesk√īr do 30 dn√≠.

 

Odst√ļpenie od k√ļpnej zmluvy:

online formul√°r https://www.inpostele.sk/vratenie-tovaru-online-formular

Nesplnil produkt VaŇ°e predstavy? Na vr√°tenie nepouŇĺit√©ho, nepoŇ°koden√©ho a ani nesmontovan√©ho produktu m√°te 14 dn√≠. Postup je jednoduch√Ĺ:

 

1. Ozn√°menie o odst√ļpen√≠

VyplŇąte online formul√°r na odst√ļpenie od zmluvy https://www.inpostele.sk/vratenie-tovaru-online-formular¬†a odfoŇ•te tovar pred zabalen√≠m i po jeho zabalenie. Do z√°sielky s vr√°ten√Ĺm tovarom priloŇĺte k√≥piu fakt√ļry a prip√≠Ň°te viditeńĺne inform√°ciu "VR√ĀTENIE TOVARU" !!!

Odst√ļpenie od zmluvy mus√≠ spńļŇąaŇ• urńćit√© n√°leŇĺitosti:

  • tovar nesmie byŇ• poŇ°koden√Ĺ
  • tovar mus√≠ byŇ• vr√°ten√Ĺ so vŇ°etk√Ĺm pr√≠sluŇ°enstvom a predajn√Ĺm obalom vr√°tane v√Ĺplne. Ak nie je tovar vr√°ten√Ĺ v predajnom obale, m√°me pr√°vo √ļńćtovaŇ• skutońćne vynaloŇĺen√© n√°klady na vr√°tenie do p√īvodn√©ho stavu.

N√°klady na dopravu vr√°ten√©ho tovaru hrad√≠ kupuj√ļci.

 

2. Vr√°tenie tovaru

Tovar starostlivo zabańĺte (pokiańĺ moŇĺno rovnako, ako V√°m bolo doruńćen√©), aby bolo chr√°nen√© vońći poŇ°kodeniu pri preprave.

Tovar mus√≠ byŇ• vr√°ten√Ĺ v neporuŇ°enom stave, nepoŇ°koden√Ĺ, kompletn√Ĺ (vr√°tane vŇ°etk√©ho pr√≠sluŇ°enstva a vŇ°etk√Ĺch priloŇĺen√Ĺch dokumentov) a v origin√°lnych obaloch.

Tovar, ktor√Ĺ vraciate, zaŇ°lite na adresu:

Dekorhome, s.r.o., Jesenick√° 513, 252 44 Doln√≠ Jirńćany, ńĆesk√° republika

 

Náklady spojené s vrátením tovaru nesiete Vy.

 

3. Vr√°tenie peŇąaz√≠

Vr√°ten√Ĺ tovar skontrolujeme najnesk√īr do 5 dn√≠ od prevzatia. Pokiańĺ bude vŇ°etko v poriadku, obratom (najnesk√īr druh√Ĺ pracovn√Ĺ deŇą) zaŇ°leme peniaze na V√°Ň° √ļńćet.

Ako zruŇ°√≠m objedn√°vku?

ZruŇ°iŇ• objedn√°vku moŇĺno iba v ńćo najkratŇ°om ńćase po objednan√≠ - uzatvorenie k√ļpnej zmluvy, neŇĺ zańćne byŇ• objedn√°vka vybavovan√°. D√īleŇĺit√© je okamŇĺite n√°s kontaktovaŇ•. Inak je potrebn√© zańćaŇ• odst√ļpenie od k√ļpnej zmluvy. Pre zruŇ°enie objedn√°vky n√°s bez odkladu kontaktujte telefonicky na +420 222 518 768 v pracovn√Ĺch dŇąoch v pondelok - piatok 8:00 - 16:30 hod, alebo emailom na info@inpostele.sk.

Ako zmením objednávku?

Zmenit objedn√°vku moŇĺno iba v ńćo najkratŇ°om ńćase po objednan√≠ - uzatvorenie k√ļpnej zmluvy, neŇĺ zańćne byŇ• objedn√°vka vybavovan√°. D√īleŇĺit√© je okamŇĺite n√°s kontaktovaŇ•. Inak je potrebn√© zańćaŇ• odst√ļpenie od k√ļpnej zmluvy. Pre zruŇ°enie objedn√°vky n√°s bez odkladu kontaktujte telefonicky na +420 222 518 768 v pracovn√Ĺch dŇąoch v pondelok - piatok 8:00 - 16:30 hod, alebo emailom na info@inpostele.sk.

Ako m√īŇĺem zaplatiŇ• za objedn√°vku?

PlatiŇ• moŇĺno u n√°s platobnou kartou, bankov√Ĺm prevodom, osobne v hotovosti, dobierkou alebo vyuŇĺiŇ• n√°kupu na spl√°tky od vybran√Ĺch spl√°tkov√Ĺch spolońćnost√≠.

Ako si overím platbu?

Potvrdenie o vykonanej platbe platobnou kartou je pri obdrŇĺan√≠ platby na n√°Ň° √ļńćet zaslan√© obratom na VaŇ°u emailov√ļ adresu.

Ako z√≠skam fakt√ļru?

Pre obdrŇĺan√≠ fakt√ļry n√°s pros√≠m kontaktujte telefonicky na +420 222 518 768 v pracovn√Ĺch dŇąoch v pondelok - piatok 8:00 - 16:30 hod, alebo emailom na info@inpostele.sk.

Ako zmen√≠m doruńćenie, dopravu?

Pre zmenu doruńćenia objedn√°vky n√°s pros√≠m neodkladne kontaktujte telefonicky na +420 222 518 768 v pracovn√Ĺch dŇąoch v pondelok - piatok 8:00 - 16:30 hod, alebo emailom na info@inpostele.sk.

Ako zmením parametre produktov v objednávke?

ZmeniŇ• objedn√°vku je moŇĺn√© iba v ńćo najkratŇ°om ńćase po objednan√≠ - uzatvorenie k√ļpnej zmluvy, neŇĺ zańćne byŇ• objedn√°vka vybavovan√°. D√īleŇĺit√© je okamŇĺite n√°s kontaktovaŇ•. Pre zmenu objedn√°vky n√°s bez odkladu kontaktujte telefonicky na +420 222 518 768 v pracovn√Ĺch dŇąoch v pondelok - piatok 8:00 - 16:30 hod, alebo emailom na info@inpostele.sk.

N√°bytok

Z√°hrada

Osvetlenie

Tyto str√°nky pouŇĺ√≠vaj√≠ k poskytov√°n√≠ sluŇĺeb, personalizaci reklam a anal√Ĺze n√°vŇ°tńõvnosti soubory cookie. PouŇĺ√≠v√°n√≠m tńõchto str√°nek s t√≠m souhlas√≠te. DalŇ°√≠ informaceSouhlas√≠mNastaven√≠